Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
Dom Przy Plaży

Regulamin pobytu

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, komfortu i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Przy Plaży i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Dom Przy Plaży. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu Przy Plaży.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, a także na stronie internetowej. Na życzenie Gościa może zostać przesłany na wskazany adres.

 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój/apartament wynajmowany jest na doby.

 2. Pobyt trwa od godziny 16:00 pierwszego dnia rezerwacji do godziny między 9:00 a 10:00 dnia ostatniego.

 3. Oddanie kluczy po  uprzednim sprawdzeniu pokoju/apartamentu przez pracownika Domu Przy Plaży następuje  nie później niż  o 10:00 dnia ostatniego, po uprzednim umówieniu się na dokładną godzinę zdania pokoju dzień wcześniej.

 4. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Dom Przy Plaży uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

 5. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godzinie 10.00 skutkuje naliczeniem kosztów wysokości 50% należności za 1 dobę w pokoju.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podpisanie karty pobytu oraz dokonanie opłaty za cały pobyt niezwłocznie po przyjeździe jeśli z jakichś względów opłata ta nie została uregulowana wcześniej.

 2. Uiszczona opłata za pobyt nie ulega zwrotowi.

 3. Wynajęte pokoje i apartamenty nie mogą być przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

 4. Osoby niezameldowane w Domu Przy Plaży mogą gościnnie przebywać w Domu Przy Plaży od godziny 7:00 do godziny 22:00.

 5. W celu rezerwacji należy wpłacić  bezzwrotny zadatek w wysokości ok 30% należnej opłaty. Pozostałą należność za pobyt należy zapłacić do 3 miesięcy przed datą przyjazdu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu lub niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie lub innych względów zadatek jak i pozostała opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata – bezzwrotny zadatek w wysokości ok 30% wartości ceny całego pobytu, a następnie wpłacona pozostała bezzwrotna należność za pobyt w terminie do 3 miesięcy przed przyjazdem. Brak wpłacenia zadatku, jak i brak uregulowania reszty należności skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 7. Opłata rezerwacyjna dotyczy ściśle określonego treminu.W przypadku rezygnacji Gościa z  opłaconego pobytu,opóźnionego przybycia lub chęci skrócenia pobytu Dom Przy Plaży nie zwraca uiszczonej już opłaty.

 8. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na miejscu Dom Przy Plaży zastrzega sobie prawo pobrania kaucji zwrotnej w wysokości do 400 PLN. Kaucja jest nieoprocentowana i  podlega zwrotowi w momencie zdania kluczy do apartamentu/pokoju w przypadku nie naruszenie zasad Regulaminu w czasie pobytu w Domu Przy Plaży.

 9. W przypadku naruszenia zasad regulaminu Dom Przy Plaży jest uprawniony do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za koszty doprowadzenia apartamentu/pokoju do stanu poprzedniego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Gość zobowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.


 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dla celów bezpieczeństwa oraz komfortu Gości palenie papierosów w pokojach i innych pomieszczeniach Domu Przy Plaży jest zabronione. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 200 zł.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Dom Przy Plaży zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. W przypadku wystąpienia szkody należy niezwłocznie powiadomić o niej pracownika lub właściciela Domu Przy Plaży.

 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Dom Przy Plaży może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Przy Plaży, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Przy Plaży.

 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 5. Domowi Przy Plaży przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 6. W Domu Przy Plaży nie wolno przestawiać mebli takich jak łóżka, szafy, kanapy.

 7. Wszystkie dzieci na terenie obiektu a w szczególności korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 7

 8. Goście Domu Przy Plaży zobowiązani są do zachowania porządku w obiekcie i nie pozostawiania rzeczy osobistych poza swoim pokojem i poza miejscami do tego przeznaczonych.

 9. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich obsłudze.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU PRZY PLAŻY

 1. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 2. Gość powinien zawiadomić właściciela lub pracownika Domu Przy Plaży o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Dom Przy Plaży odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Domu Przy Plaży.

 4. Dom Przy Plaży zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

 5. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Domu Przy Plaży czy poza terenem Domu Przy Plaży.

 6. Gość przyjmuje do wiadomości, że nieobowiązkowe i płatne miejsce dla zaparkowania pojazdu dla Gości Domu Przy Plaży znajduje się w pobliżu Domu Przy Plaży. Terren jest ogrodzony, ale nie niestrzeżony.

 7. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich pokojach jak i poza nimi, jak także za niedogodności związane z funkcjonowaniem innych Gości na terenie obiektu.

 8. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn od niego nie zależnych i zobowiązuje się do jak  najszybszego zgłoszenia szkody dostawcom usług zobowiązanych usunąć awarię.

 9. Dom Przy Plaży zastrzega sobie możliwość wystąpienia zakłóceń  w dostawie internetu i telewizji związane z usytuowaniem obiektu i warunkami meteorologicznymi.

 10. Dom Przy Plaży może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.

 

§6 USŁUGI

 1. Dom Przy Plaży świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie personelowi, co umożliwi właścicielom poprawę standardu świadczonych usług tak szybko jak będzie to możliwe.

 3. Dom Przy Plaży ma obowiązek zapewnić wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa lub w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 4. Sprzątanie i wymiana bielizny pościelowej odbywa się po zakończeniu pobytu w danym pokoju.

 5. Dodatkowo na życzenie, Dom Przy Plaży świadczy płatnie dodatkowe usługi. Cennik i opis usług dostępny w załączniku.

 6. Na życzenie Gościa , Dom Przy Plaży świadczy bezpłatnie usługi:

  • budzenie o wyznaczonej godzinie,

  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu,

  • zamawianie taksówki.

 

§7 CISZA NOCNA

1.W Domu Przy Plaży obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Domu Przy Plaży przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Domu Przy Plaży. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmują właściciele lub w razie ich nieobecności obsługa.

 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Dom Przy Plaży nie akceptuje obecności zwierząt na terenie obiektu.

 2. We wszystkich pomieszczeniach Domu Przy Plaży(dotyczy również łazienek) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie na tarasach i balkonach dozwolone jest jedynie jeśli nie przeszkadza innym Gościom.

 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Dom Przy Plaży dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Dom Przy Plaży. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Domu Przy Plaży, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu. Zachowanie osób korzystających z usług Domu Przy Plaży nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości.

 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.

 8. W trosce o komfort pobytu naszych Gości w całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryby. Bardzo prosimy o smażenie i grillowanie ryb na zewnątrz.
  W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego Gość ponosi koszty dezynfekcji pomieszczeń .


 

Życzymy Państwu miłego pobytu i serdecznie zapraszamy ponownie.

Dom Przy Plaży


 

Aktualności Rezerwacja Last Minute